"POROJONOMOR" LYRICS - Rakesh Reeyan | RABHA SANGEETPorojonomor hubho logonot

Jodi he amar hoi dekha

Purabane priye ei jonomor

Mur hiyar opurno aakha

Porojonomor hubho logonot

Ei jonomor kukhum mala

Jotone tumi gathi raakhila

Ei jonomor kukhum mala

Jotone tumi gathi raakhila

Kahaniu tumi nipindhala

Kahaniu tumi nipindhala

Xuyno mur buku hol je uka

Purabane priye ei jonomor

Mur hiyar opurno aakha

Porojonomor hubho logonot


Ei jibonor aauxi rati

Sokulu tuki jai je kati

Ei jibonor aauxi rati

Sokulu tuki jai je kati

Kahaniyu xukhor rupohi junak

Hridyote jilikoni nibilai

Ei jonomor gupon kotha

Gupute thaki diye je betha

Ei jonomor gupon kotha

Gupute thaki diye je betha

Kahaniyu tumi nedhekhila

Kahaniyu tumi nedhekhila

Xukore sobiti hiyatei oka

Purabane priye ei jonomor

Mur hiyar opurno aakha

Porojonomor hubho logonot

Jodi he amar hoi dekha

#porojonomor #porojonomorlyrics #rabhsangeet #rakeshreeyan #assamesesonglyrics

10 views

Recent Posts

See All

All Rights reserved @ lyricsnation.com